Hoe is de privacy van jou en jouw kind geregeld?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de speltherapeut van jouw kind, een dossier aanlegt.  Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van jouw kind bevat aantekeningen over de klachten of zorgen, ontwikkelingsanamnese en gegevens over de uitgevoerde therapeutische behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Speltherapiepraktijk Carla Roos doet haar best om jouw privacy en de privacy van jouw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig om ga met de persoonlijke en medische gegevens van jou en jouw kind;
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen  voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
· Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Ik bewaar digitale dossiers in de beveiligde cloudomgeving van Google Suite. Hoe Google met de privacy omgaat kan je hier lezen. Wachtwoorden worden in wachtwoordenmanager Dashlane bewaard. Hoe Dashlane met de privacy omgaat kan je hier lezen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren.
• naam, adres en woonplaats
• geboortedatum
• BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling speltherapie’, ouderbegeleidingsgesprek.
• De kosten van het consult

Bij de behandelovereenkomst is een bijlage opgenomen waarin je alles rondom de privacy nog terug kan lezen. Ouders wordt gevraagd om dit te ondertekenen.

Tenslotte: Het contactformulier op mijn website wordt direct geleid naar mijn e-mailserver en krijgt niemand anders te lezen.