Hier kunt u lezen hoe speltherapiepraktijk Carla Roos omgaat met uw privacy en de privacy van uw kind.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de speltherapeut van uw kind, een dossier aanlegt.  Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier van uw kind bevat aantekeningen over de klachten of zorgen, ontwikkelingsanamnese en gegevens over de uitgevoerde therapeutische behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Speltherapiepraktijk Carla Roos doet haar best om uw privacy en de privacy van uw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig om ga met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind;
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen  voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Ik bewaar digitale dossiers in de beveiligde cloudomgeving van Google Suite. Hoe Google met de privacy omgaat kunt u hier lezen. Wachtwoorden worden in wachtwoordenmanager Dashlane bewaard. Hoe Dashlane met de privacy omgaat kunt u hier lezen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling speltherapie’, ouderbegeleidingsgesprek.
• De kosten van het consult

Bij de behandelovereenkomst is een bijlage opgenomen waarin u alles rondom de privacy nog terug kan lezen. Ouders wordt gevraagd om dit te ondertekenen.

Tenslotte: Het contactformulier op mijn website wordt direct geleid naar mijn emailserver en krijgt niemand anders te lezen.