Je maakt je zorgen om je kind

Misschien is het gedrag van jouw kind veranderd, maakt jouw kind meer ruzie of is jouw kind juist teruggetrokken en huilt het snel. Jouw kind kan ook onverklaarbare klachten hebben of ineens weer bedplassen of slecht slapen.
De meeste zorgen zijn onder te verdelen in drie groepen:

  • Emotionele problemen (moeite hebben met het uiten van gevoelens, faalangst, onzekerheid, negatief zelfbeeld, hechtingsproblematiek)
  • Sociale problemen (moeite met het maken van vrienden en het leggen van contacten met leeftijdgenoten, moeite met de omgang met volwassenen)
  • Traumatische ervaringen (het verlies van een naaste, scheiding, mishandeling of verwaarlozing (of daar getuige van zijn), (seksueel) misbruik, ziekte of beperking van het kind zelf of van een gezinsleden, pesten, oorlog.

Speltherapie kan helpen wanneer de problemen jouw kind belemmeren in de ontwikkeling.

Mag ik een poosje met jouw kind op zijn of haar pad meelopen? Ieder kind heeft al een eigen ‘rugzakje’. We bekijken samen de inhoud van de rugzak en gaandeweg wordt duidelijk wat het meest passend is. Soms zal de inhoud van de rugzak opnieuw ingepakt moeten worden. Soms is het nodig dat er iets nieuws moet worden toegevoegd. Een andere keer zal er iets zwaars uitmoeten om wat meer lucht te krijgen. Het komt ook voor dat de rugzak niet leeg kán. Dan gaan we kijken hoe jouw kind sterker kan worden om deze zware rugzak te kunnen dragen.

We spelen samen en ik kijk en luister en zoek samen met jouw kind naar de kracht en betekenis van het spel. We verwerken wat nodig en mogelijk is en stoppen de rugzak met zorg vol met mogelijkheden voor de toekomst. Aan het eind van onze gezamenlijke reis is jouw kind sterker en zijn of haar rugzak dusdanig gevuld en ingepakt dat het eigen pad weer zelfstandig vervolgd kan worden.

Ouders zijn deskundig

Ouders zijn dé deskundigen als het om hun kind gaat. Bij speltherapie is de rol van de ouders dan ook erg belangrijk, zij kunnen hun kind steunen en begeleiden tijdens de therapie. Tijdens het speltherapeutisch proces van het kind kan er veel veranderen. Soms experimenteren kinderen met nieuw gedrag wat voor ouders niet altijd gemakkelijk is. Aangezien het veranderingsproces bij ouders ook veel kan losmaken, worden ouders tijdens het proces ondersteund in hun ouderschap en zullen er regelmatig oudergesprekken gepland worden. In de oudergesprekken worden ouders geïnformeerd over het verloop van de therapie en vertaalt de speltherapeut het spel van de cliënt. Een goede relatie tussen therapeut en ouders is in het belang van de cliënt en zijn of haar behandeling.

Ouders in de spelkamer

Na een oudergesprek kunnen nieuwe doelen geformuleerd worden die te maken hebben met de ouder-kind relatie en hoe ouders hun ouderschap ervaren.  Als dit speelt, wordt de mogelijkheid geboden om zelf een of meerdere afspraken in te plannen met de speltherapeut. Deze gesprekken kunnen worden ondersteund met spelbeelden en/of ander materiaal wat passend is bij de vraag. Werken met een spelbeeld maakt vaak duidelijk wat woorden niet goed kunnen.

Overleg met derden

Een kind is lid van een gezin maar maakt ook deel uit van een familie, klas, school en buurt. Het kan in het belang van het kind zijn om breder te kijken dan alleen het gezin en bijvoorbeeld de betreffende leerkracht of docent in te lichten over het verloop van het therapeutisch proces. Dit zal alleen gebeuren in overleg en samen met kind en ouders.

Meer expertise nodig

Soms blijkt gedurende het speltherapeutisch proces van een kind dat er meer of andere expertise nodig is. De speltherapeut beschikt over een breed netwerk en zal ouders vervolgens adviseren en doorverwijzen naar een specialist of andere vorm van hulpverlening.