Algemene voorwaarden

 • Algemene voorwaarden
 • Speltherapiepraktijk Carla Roos gebruikt deze algemene voorwaarden voor het aanbieden van diensten.
 • Carla Roos is aangesloten bij de FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen waar de NVVS Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten onder valt. Informatie over de beroepsvereniging kunt u vinden op de website van de FVB en op de website van de NVVS
 • De speltherapeut  handelt volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode van de FVB
 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Alles over hoe uw privacy wordt gewaarborgd kunt u hier lezen.
 • Bij eventuele klachten is het prettig om deze zo snel mogelijk te bespreken met de speltherapeut. Wanneer dit niet voldoende is kunt u een beroep op de onafhankelijke klachtencommissie van de FVB
 • Eén van de ouder(s)/verzorger(s) geeft middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie, training of begeleiding. Beide ouders dienen wel toestemming te geven voor het starten van de therapie.
 • Bij elk nieuw behandeltraject wordt een behandelovereenkomst opgesteld waarin afspraken en voorwaarden staan. De behandelovereenkomst wordt door ouder(s)/verzorger(s) en de speltherapeut ondertekend.
 • Ouder(s)/verzorger(s) zijn op de hoogte dat hun zoon of dochter therapie ontvangt. Het is de taak van de ouders om elkaar hiervan op de hoogte te brengen.
 • Ouder(s)/verzorger(s) hebben (op verzoek) recht op dezelfde informatie.
 • De speltherapeut zal de de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Wanneer de speltherapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel de cliënt als de ouders. Evenals zij daarna de wettelijke plicht heeft dit te melden aan betreffende instanties.
 • De speltherapeut heeft een beroepsgeheim naar zowel cliënt als ouder(s)/verzorger(s).
 • De speltherapeut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld van de speltherapeut.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de speltherapeut wordt de behandeling naar een andere datum en tijd verplaatst.
 • Betalingsvoorwaarden
 • Therapie kan tot een dag voor aanvang kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging op de dag zelf is de speltherapeut gerechtigd om 50% van het afgesproken tarief in rekening te brengen.
 • Aan het einde van de maand wordt de factuur via e-mail toegestuurd. Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het factuurnummer.
 • Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan staat het de speltherapeut vrij om incassomaatregelen te nemen. Extra gemaakte kosten zullen worden doorberekend aan de cliënt.
 • Speltherapie Carla Roos is vrijgesteld van BTW op grond van artikel 11.1 g Wet OB 1968 (Staatscourant 01-04-2016). Vanaf 1 augustus 2016 zullen de facturen zonder BTW worden berekend.
 • Tarieven kunnen jaarlijks worden herzien.